Katatathni Collection of Resort


นโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล


Language: Thai English


กะตะธานี คอลเลคชัน (ในที่นี้ใช้อ้างถึงแทน “บริษัท” หรือ “เรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของทุกท่าน รวมถึงผู้ร่วมทำธุรกิจกับเรา ซึ่งเราได้มีนโยบายที่เข้มงวดในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย โดยเราจะนำข้อมูลที่คุณให้กับเราไปใช้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการ และพัฒนาการให้บริการ โดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างไว้เป็นความลับเฉพาะ

หลักการและเหตุผล
เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญในความเป็นส่วนตัว (Privacy Right) ที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้ประกาศข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ และคำว่า “บุคคล” หมายความถึง บุคคลธรรมดา เท่านั้น

ประเภทของ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ
         •  ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อจริง เพศ อายุ อาชีพ สัญชาติ ประเทศที่พำนัก สถานภาพทางการสมรส รวมถึงหมายเลขพาสปอร์ตและวีซ่า, บัตรประชาชน
         •  ข้อมูลวันสำคัญ วันเกิด วันครบรอบ และโอกาสพิเศษ
         •  ข้อมูลสุขภาพ เช่น การแพ้ยา การแพ้อาหาร
         •  ข้อมุลที่ใช้ในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล รวมถึง ID ของบัญชีโซเชียลมีเดีย รูปโปรไฟล์และข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงบัญชีโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงข้อมูลติดต่อบนช่องทางอื่นๆ เพื่อการติดต่ออื่นใดที่คุณให้ไว้กับเรา
         •  ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) คุกกี้ ที่อยู่ Media Access Control (MAC) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (log) รหัสอุปกรณ์ (device ID) ข้อมูลการเข้าถึง การเข้าสู่ระบบ เวลาและสถานที่ที่เข้าถึง รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคอื่นใดอันเกิดจากการใช้แพลตฟอร์มและระบบของเรา
         •  ข้อมูลการเข้าพักของท่าน รวมถึงโรงแรมที่แขกมีการเข้าพัก วัน และระยะเวลา ของการเข้าพัก สินค้าและบริการที่มีการสั่งซื้อ ข้อร้องขอพิเศษใดๆ การสอบถามถึงการให้คะแนนความพึงพอใจในบริการ
         •  ข้อมูลของการเป็นสมาชิก ข้อมูลบัญชี รหัส รวมถึงผู้ร่วมเดินทางทุกคนของท่านด้วย
         •  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของคุณ และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
         •  ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความต้องการของคุณเกี่ยวกับการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ตลอดจนบุคคลภายนอก และรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ
         •  ข้อมูลการชำระเงิน เช่นข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคาร ลายมือชื่อและบันทึกประวัติการชำระเงิน
         •  ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เป็น Profile ของท่านในการที่จะช่วยเติมเต็มคำร้องขอพิเศษของท่าน เช่น เพื่อการเดินทางพักผ่อน
         •  ข้อมูลความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการให้บริการของโรงแรม
         •  ข้อมูลที่ถูกเก็บผ่านทางระบบทีวีวงจรปิด หรือ ระบบความปลอดภัยต่างๆ
         •  ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวและบุคคลที่เดินทางมาด้วย
         •  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ข้อมูลจากเอกสารระบุตัวตน (เช่น เชื้อชาติ ศาสนา)
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น

วัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีดังนี้
         •  เพื่อมอบบริการตามที่ท่านร้องขอ โดยรวมถึง การอำนวยความสะดวกแก่การจองห้องพัก การรับประกันและยืนยันการจองและการเข้าพัก การระบุและยืนยันตัวตนของท่าน การตอบคำร้องขอบริการและข้อซักถามของท่าน การจัดทำใบเสนอราคา การออกใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ การคืนเงิน และการชำระเงิน การให้บริการแก่ท่านตามความชอบของท่าน
         •  เพื่อทำการตลาด การติดต่อสื่อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการโดย และ/หรือบุคคลภายนอกที่เราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้
         •  เพื่อจัดให้มีการอำนวยความสะดวกสบายอย่างเหมาะสมและให้บริการแก่ท่านหรือผู้เข้าพักโรงแรมของเรา (เช่น เพื่อป้องกันภูมิแพ้ฝุ่นหรืออาหาร ความพิการ เชื้อชาติ ศาสนา)
         •  เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันอาชญกรรมและการรักษาความปลอดภัย
         •  เพื่อมอบสิทธิพิเศษ ข้อเสนอ การอัพเดท การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น โฆษณา การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูลและการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งเป็นไปตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน หรือ ตามความชอบที่ท่านได้แสดงต่อเราไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
         •  เพื่อติดตามความพึงพอใจของท่านในการรับบริการของเรา เช่น การส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของท่านและการจัดบริการให้เป็นไปตามความชอบส่วนบุคคลของท่าน
         •  เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์และการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น
         •  เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย ติดตามตรวจสอบระบบและการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยสำหรับลูกค้า พนักงาน และผู้ติดต่อของโรงแรมและสำนักงานของเรา
         •  เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องการการบริการ เช่น การดำเนินงานตามคำขอสำหรับทรัพย์สินสูญหาย (lost and found)
         •  เพื่อระงับและการจัดการข้อพิพาท การดำเนินการตามสัญญา และก่อตั้ง ใช้สิทธิ หรือปกป้องสิทธิตามข้อเรียกร้องต่างๆ
         •  เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย
         •  เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล

ฐานทางกฎหมายที่เราเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
         •  ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน
         •  ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา
         •  ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก
         •  ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
         •  ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ
         •  ฐานความยินยอม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังต่อไปนี้
         •  โรงแรมในเครือกะตะธานี คอลเลคชั่น โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเข้าถึงได้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
         •  ลูกค้าของเราหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ สำหรับการประกอบธุรกิจของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน
         •  ที่ปรึกษา โดยรวมถึงทนาย หรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค หรือผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยดำเนินธุรกิจของเรา และปกป้องหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทางกฎหมาย
         •  หน่วยงานรัฐบาลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของเรา
         •  บุคคลที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือเทียบเท่าประเทศไทย โดยเราจะดำเนินการให้แน่ใจว่ามีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนในระดับที่เหมาะสม

ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยบริษัทซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับท่าน จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลของท่าน โดยที่
         •  เราจะทำการแจ้ง เมื่อบริษัทมีการเก็บข้อมูลหรือใช้ข้อมูลนั้นๆ
         •  ท่านสามารถเลือกรับ หรือเลิกรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากเราได้ทุกเมื่อ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
         •  สิทธิในการเข้าถึง คุณอาจมีสิทธิในการเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับคุณ
         •  สิทธิในการได้รับแจ้ง คุณอาจมีสิทธิในการได้รับแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บ เก็บอะไรบ้าง ระยะเวลาการเก็บหรือเปิดภายไปยังใครบ้าง รวมถึงข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลและวิธีการติดต่อ
         •  สิทธิในการแก้ไขข้อมูล คุณอาจมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
         •  สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล คุณอาจมีสิทธิในการขอรับข้อมูลที่ผู้ควบคุมขอมูลโอนไปยังบุคคลอื่น หรือขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลโอนส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ
         •  สิทธิในการคัดค้าน คุณอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
         •  สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล คุณอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี
         •  สิทธิในการถอนความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของคุณ ณ เวลาใดก็ได้
8. สิทธิในการลบข้อมูล คุณอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล
         •  สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน คุณอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่คุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ

Download File: แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล.docx

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและทำลาย
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ข้อมูลนั้นตามวัตถุประสงค์ที่เราได้แจ้งไว้กับท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงเราอาจจะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับ และจะทำลายด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของโรงแรม
นอกจากนี้ โรงแรมได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ฉบับนี้ขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม โดยโรงแรมในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ในการควบคุมดูแล การเก็บ ใช้และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

ความรับผิดและบทกำหนดโทษ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหน้าที่ของตน หากละเลยหรือละเว้นไม่สั่งการ หรือไม่ดำเนินการ หรือสั่งการ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในหน้าที่ของตน อันเป็นการผ่าฝืนประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด รวมถึงพนักงานที่ละเมิด ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หมวดที่ 6 การลงโทษทางวินัย จนเป็นเหตุให้เกิดความผิดตามกฎหมายและ/หรือความเสียหายขึ้น ผู้นั้นต้องรับโทษทางวินัยตามระเบียบของโรงแรมและต้องรับโทษทางกฎหมายตามความผิดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากความผิดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงแรมและ/หรือบุคคลอื่นใด โรงแรมจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป

การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
โรงแรมจะมีการทบทวน “นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)” นี้อย่างสม่ำเสมอ และจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสาระสำคัญผ่านช่องทางที่ความเหมาะสม โรงแรมขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดสำหรับติดต่อเรา
หากคุณประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่


[ภูเก็ต]
Address: 14 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
Call: 076 318 350 E-mail: executive@katathani.com

[เขาหลัก, พังงา]
Address: 10/18 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82200
Call: 076 428 800 E-mail: executive@thesandskhaolak.com

[เชียงราย]
Address: 1129 ถนน ไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 57000
Call: 053 607 999 E-mail: executive@theriverie.com